maneuvered

"maneuvered"の使い方

ハイパー英語語源辞書

maneuvered

動詞

  1. maneuverの過去形、過去分詞形