observatory

[əbzɚ́ːvətɔ̀ːri | -zə́ːvətəri, -tri]

名詞

  • (-to•ries) 観測[測候]所, 天文[気象]台.

"observatory"の使い方

ルミナス英和辞典

observatory

名詞

  1. (-to•ries) 観測[測候]所, 天文[気象]台.
    • ⌈an astronomical [a meteorological] observatory

      天文[気象]台.

ハイパー英語語源辞書

observatory

名詞

  1. 観測所, 気象台, 測候所, 天文台
  2. 展望のきく場所[建物], 展望台, 望楼